Gebruikersvoorwaarden
menu
Ik wil software advies

Gebruikersvoorwaarden

WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website www.softwarewatcher.nl van SoftwareWatcher wordt uitgegeven door:

SoftwareWatcher B.V.

Een Besloten Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Abel tasmanplein 1a, 9726 EK, Groningen

Nederlands btw nummer: NL859074535B01

E-mail: info@softwarewatcher.nl

De website softwarewatcher.nl wordt beheer door: Dotsimpel

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Laatste update: 23-01-2020

Deze gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid vormen uw overeenkomst met SoftwareWatcher B.V. Lees ze grondig door; deze bepalingen zijn bindend van zodra u de Website SoftwareWatcher gebruikt.

Opgelet: indien u niet akkoord gaat met alle of enkele gebruikersvoorwaarden moet u de Website SoftwareWatcher niet gebruiken.

DEEL 1. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Definities

“SoftwareWatcher”: verwijst naar het bedrijf SoftwareWatcher B.V.

“Website SoftwareWatcher”: verwijst naar alle desktop- en mobiele websites die via www.softwarewatcher.nl geraadpleegd kunnen worden.

“Gebruiker”: Verwijst naar elk individu van 16 jaar of ouder dat in staat is om contracten af te sluiten en de Website SoftwareWatcher bezoekt. Meervoud: “Gebruikers”.

“Software Leverancier”: Verwijst naar alle partijen die software ontwikkelen en verkopen.

“Gebruikersvoorwaarden”: verwijst naar de algemene Gebruikersvoorwaarden en alle bijzondere Gebruikersvoorwaarden.

“Gebruikersinhoud”: Verwijst naar alle elementen die door de Gebruiker op de Website SoftwareWatcher vermeld worden, inclusief tekst, documenten, afbeeldingen, foto’s, beoordelingen of recht op antwoord.

1.    Beschrijving van de website SoftwareWatcher

1.1         Voorstelling platform

De website SoftwareWatcher is een platform dat de Gebruiker de mogelijkheid geeft om, naast andere functionaliteiten, in contact te komen met software leveranciers die op de website SoftwareWatcher te vinden zijn. In dat opzicht treedt SoftwareWatcher op als tussenpersoon indien een Gebruiker in contact komt met een softwareleverancier.

1.2         Software zoeken

De website SoftwareWatcher geeft de Gebruiker de mogelijkheid om een software te zoeken wat bij zijn wensen past. De website SoftwareWatcher biedt ook de mogelijkheid om te zoeken welke software met elkaar koppelt.

2         Gratis gebruik van de Website SoftwareWatcher

De aangeboden diensten op de Website SoftwareWatcher is gratis voor gebruikers.

Er kunnen tarieven aangerekend worden indien er veranderingen worden aangebracht in de aangeboden diensten, de evolutie van het netwerk, de techniek en/of wettelijke vereisten. Gebruikers zullen hierover naar behoren worden geïnformeerd middels een aanvulling op deze gebruikersvoorwaarden en/of via de toevoeging van bijzondere voorwaarden betreffende de betaalde diensten op de Website SoftwareWatcher.

3         Websites en diensten van derde partijen

3.1         Diensten aangeboden door derde partijen

Gebruikers erkennen echter dat de Website SoftwareWatcher doorverwijst naar betaalde diensten.

Elke prijs of prijsklasse betreffende de diensten van een softwareleverancier die op de Website SoftwareWatcher geplaatst wordt, dient louter ter informatie en voor het gemak van de Gebruiker. In geen enkel geval kan SoftwareWatcher de juistheid van die gegevens garanderen.

4         Beoordelingen en Gebruikersinhoud

Gebruikers moeten onderstaande regels volgen bij het publiceren van bepaalde informatie op te website en in het bijzonder bij het publiceren van een beoordeling over een Software leveranciers dat op de Website SoftwareWatcher terug te vinden is.

4.1         Redenen om Gebruikersinhoud af te wijzen

Gebruikersinhoud kan omwille van de volgende redenen afgewezen worden:

als de Gebruikersinhoud of de elementen over de identiteit van de auteur beledigingen of onbeschoftheden bevatten;
als de tekst van de Gebruikersinhoud willekeurige tekens of opeenvolgingen van woorden zonder betekenis bevat;
als de Gebruikersinhoud geen verband houdt met de software dat beoordeeld wordt;
als de Gebruikersinhoud een (mogelijke) schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bevat;
als de beoordeling belangenconflicten of bedrog opwekt of als SoftwareWatcher van mening is dat ze dergelijke conflicten of bedrog zou kunnen opwekken;
als de tekst van de Gebruikersinhoud zo slecht geschreven is dat ze onbegrijpelijk is;
als een gebruiker een ongepaste opmerking formuleert over een andere beoordeling of diens auteur;
als de Gebruikersinhoud persoonlijke informatie of elementen bevat die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, in het bijzonder de voornaam of achternaam van personen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een postadres of een e-mailadres;
als de Gebruikersinhoud websites, hyperlinks, URL’s, e-mailadressen of telefoonnummers bevat;
als de Gebruikersinhoud duidelijk spam is.

4.2         Beoordelingen controleren

SoftwareWatcher heeft geen verplichting om beoordelingen te controleren of te verwijderen. Het controleren van die beoordelingen heeft als doel de conformiteit van die beoordelingen met deze Gebruikersvoorwaarden te verzekeren wat betreft het publiceren, weigeren of verwijderen van de beoordeling. Het duurt maximumaal twee weken om een beoordeling te controleren. Gebruikers kunnen vragen om een eerder gepubliceerde beoordeling te controleren door een e-mail te sturen naar Info@softwarewatcher.nl met een duidelijke vermelding van de reden voor de controle.

Elke Gebruiker die een beoordeling gepubliceerd heeft kan later vragen om die beoordeling te verwijderen door een e-mail te sturen naar Info@softwarewatcher.nl. Wanneer SoftwareWatcher ingelicht wordt dat de software niet meer wordt gemaakt dan wel wordt ondersteunt door de software leverancier, zullen alle beoordelingen voor die gebeurtenis verwijderd worden.

5         Privacybeleid

SoftwareWatcher hanteert een privacybeleid om de privacy van de Gebruikers te beschermen. Het privacy beleid wordt beschreven op de pagina Privacybeleid. Het privacybeleid is ook van toepassing op het gebruik van de Website SoftwareWatcher.

6         Intellectuele eigendommen

6.1         Het nationale en internationaal recht inzake intellectuele eigendom respecteren

Gebruikers gaan ermee akkoord om alle mogelijke inhoud, gegevens, informatie of items die ze van SoftwareWatcher ontvangen hebben of beschikbaar zijn op de Website SoftwareWatcher niet zullen doorsturen, kopiëren, doorverkopen of beschikbaar stellen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, van welk land dan ook. Gebruikers gaan ermee akkoord de onderstaande bepalingen rond intellectuele eigendom na te leven.

6.2         Eigendomsrechten

Alle morele en materiële intellectuele eigendomsrechten betreffende de inhoud en informatie op de Website SoftwareWatcher behoren toe aan SoftwareWatcher, met uitzondering van de rechten die behoren aan derden en waarvan SoftwareWatcher de noodzakelijke rechten of toestemmingen verkregen heeft.

De rechten die aan de Gebruiker worden verleend met het oog op het gebruik van de Website SoftwareWatcher en de diensten die worden aangeboden door SoftwareWatcher, houden geen enkele overdracht noch toestemming in met betrekking tot het beheer of het gebruik van eender welk element van de Website SoftwareWatcher.

6.3         Bescherming van alle elementen: handelsmerken, ontwerpen, logo’s, hyperlinks, informatie

Alle elementen (merken, ontwerpen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enz.) op de Website SoftwareWatcher en op de verwante websites worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Die elementen blijven de exclusieve eigendom van SoftwareWatcher en/of zijn partners.

6.4         Verbod op gebruik zonder toestemming

Gebruikers mogen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van SoftwareWatcher en/of zijn partners geen informatie van de Website SoftwareWatcher, in zijn geheel of gedeeltelijk, reproduceren, presenteren, herpubliceren, herverdelen, aanpassen, vertalen en/of wijzigen of die gegevens naar een ander medium overzetten.

6.5         Sancties

Gebruikers erkennen en begrijpen dat het niet naleven van de bepalingen van dit artikel 6 een overtreding is die door de burgerlijke en strafrechtelijke wet gesanctioneerd kan worden.

 

7         Aansprakelijkheidsbeperkingen

7.1         Waarschuwing

SoftwareWatcher biedt geen enkele vorm van garantie betreffende de Software of de diensten en/of zakelijke praktijken van derden op zijn website. Hieruit volgt dat SoftwareWatcher niet kan garanderen dat Gebruikers tevreden zullen zijn over de producten, diensten en/of zakelijke praktijken die die ze verkregen na een demonstratie van software via de Website SoftwareWatcher.

SoftwareWatcher biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud, objectiviteit of correctheid van de Gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot de beoordelingen die door de Gebruikers op de Website SoftwareWatcher gepubliceerd worden.

7.2         Wijziging van de Website SoftwareWatcher

Alle informatie die op de Website van SoftwareWatcher te vinden is, kan op elk moment gewijzigd worden, rekening houdend met de interactiviteit van de website, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van SoftwareWatcher kan aanspreken.

7.3         Gebruik van Website SoftwareWatcher

Gezien de specifieke kenmerken van het internet biedt SoftwareWatcher geen garantie voor de continuïteit van de dienstverlening, maar houdt het zich aan een inspanningsverplichting.

SoftwareWatcher wijst alle verantwoordelijkheid van zich af voor alle schade of verliezen die betrekking hebben op het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de Website van SoftwareWatcher, behalve uitzonderingen die voorzien zijn in de wet.

SoftwareWatcher kan niet garanderen dat de aangeboden informatie gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De softwaregegevens, informatie, software pagina´s en de volledige inhoud die op de Website SoftwareWatcher weergegeven wordt, wordt verstrekt ‘zoals die is’, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook.

Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat de foto’s op de Website SoftwareWatcher niet contractueel zijn.

Op dezelfde manier en om dezelfde redenen aanvaarden Gebruikers dat SoftwareWatcher in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden indien de Gebruikers niet kunnen genieten van de promotie of speciale aanbiedingen die door een software leveranciers aangeboden worden. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat SoftwareWatcher in geen enkel geval aansprakelijk is indien een Software leveranciers een promotie of speciale aanbieding niet toepast, om welke reden dan ook.

7.4         Garanties en schadevergoedingen voor Gebruikers

Gebruikers garanderen dat ze volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen en beperkingen van het internet. In het bijzonder erkennen ze dat het onmogelijk is om te absolute bescherming te garanderen van gegevens die door Gebruikers via het internet overgedragen worden. SoftwareWatcher kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten die voortvloeien uit de overdracht van die gegevens.

De Gebruikers verbinden zich ertoe om SoftwareWatcher schadeloos te stellen voor de kosten die SoftwareWatcher oploopt door de Gebruiker bij een claim of geschil, juridisch of anderszins, met betrekking tot het gebruik van de diensten die hierin worden beschreven, en vrijwaart SoftwareWatcher van elke veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.

In ieder geval erkennen en aanvaarden Gebruikers uitdrukkelijk dat ze de Website SoftwareWatcher op hun eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

7.5         Melding en verwijdering van onwettige inhoud

Alle Gebruikers kunnen een klacht of bezwaar indien met betrekking tot onwettige elementen die op de Website SoftwareWatcher gepubliceerd worden.

Indien Gebruikers van mening zijn dat elementen of inhoud die op de Website SoftwareWatcher gepubliceerd worden onwettig kunnen zijn en/of een inbreuk plegen op de verworven auteursrechten, dienen ze SoftwareWatcher hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen middels een aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan de juridische afdeling of middels een e-mail naar info@softwarewatcher.nl met in de onderwerp regel de vermelding ‘Ter attentie van de juridische afdeling’, aangevuld met alle beschikbare bewijsmateriaal om het eigendomsrecht te ondersteunen. Nadat die procedure gevolgd is, en nadat de juistheid van de melding gecontroleerd is, zal SoftwareWatcher alles in het werk stellen om de onwettige inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.

 

8         Andere bepalingen

8.1         Gedeeltelijke nietigverklaring – Ontbinding – Titels

Indien een bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig, onwettig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid, wettigheid, uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden in geen geval aangetast of beïnvloed worden. Die bepalingen blijven van kracht en behouden hun volle uitwerking.

SoftwareWatcher kan een nieuwe bepaling opstellen met als doel de gemeenschappelijke wil van de partijen te herstellen, zoals uitgedrukt in het oorspronkelijke beding en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De titels van de paragrafen uit dit document zijn louter indicatief en worden niet beschouwd als integraal deel van deze Gebruikersvoorwaarden.

8.2         Geen afstandverklaring

Tenzij anders vermeld in deze Gebruikersvoorwaarden zal het niet of laattijdig uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel door SoftwareWatcher, in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden, niet beschouwd kunnen worden als een afstandsverklaring van het recht of rechtsmiddel, noch zal het verder uitoefenen van dit recht of rechtsmiddel verhinderd kunnen worden. Dergelijk recht of rechtsmiddel zal daarentegen volledig van kracht blijven.

8.3         Toepasselijk recht

Voor zover door de wet is toegestaan, worden deze Gebruikersvoorwaarden en de relatie tussen SoftwareWatcher en de Gebruikers beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

8.4         Slotbepalingen

1. Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze gebruikersvoorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter bij het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.

2. Indien enig bepaling uit deze gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruikersvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke gebruikersvoorwaarden en aan deze gebruikersvoorwaarden wordt aangesloten. 

3. Onder schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail en andere elektronische communicatie mits de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud via e-mail en andere elektronische communicatie te bevestigen. 

Website laten maken door Dotsimpel