Algemene voorwaarden
menu
Ik wil software advies

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SOFTWAREWATCHER B.V. 

 

1. Definities 

 1. SoftwareWatcher B.V., gevestigd te Groningen, KvK nummer 72328355, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Dienstverlener.  
 2. De wederpartij van Dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever. 
 3. Partijen zijn Dienstverlener en Opdrachtgever samen 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen Partijen.  
 5. Met Opdracht wordt bedoeld de abonnementen die gekozen kunnen worden door Opdrachtgever op de partner pagina van SoftwareWatcher: https://www.softwarewatcher.nl/partner/
 6. De website van Dienstverlener wordt aangeduid als Softwarewatcher.nl. 
 7. Met Gebruiker wordt aangeduid mensen die de website Softwarewatcher.nl bezoeken en een software selectie verrichten middels deze website.  

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Dienstverlener.  
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is overeengekomen. 
 3. De overeenkomst bevat voor Dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen. 

3. Betaling 

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij Partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.  
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer. 
 3. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.  
 4. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal Dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijk incassokosten en overige schade verschuldigd aan Dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dienstverlener op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de Opdracht door Dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Dienstverlener te betalen.  

4. Aanbiedingen en offertes 

 1. De aanbiedingen van Dienstverlener zijn hooguit 2 maanden geldig, tenzij in het aanbod een ander termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

5. Prijzen 

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. De prijzen van diensten zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan Opdrachtgever te berekenen vergoedingen halfjaarlijks per 1 januari of per 1 juli aan te passen. 
 4. Aangepaste prijzen, tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Opdrachtgever.  

6. Informatieverstrekking door Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de Opdracht relevant is beschikbaar voor Dienstverlener. 
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.  
 4. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in eerste lid van dit artikel gestelde.  
 5. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging op, dan wordt plaatsing op de website SoftwareWatcher.nl uitgesteld tot dat deze informatie beschikbaar is.  

7. Opzegging & wijziging

 • Opzegging & wijziging van de Opdracht kan per mail worden ingediend aan info@softwarewatcher.nl.
 • Bij opzegging per e-mail dienen de volgende gegevens vermeld te worden: Naam contactpersoon, naam bedrijfssoftware en telefoonnummer.
 • De Opdracht is maandelijks opzegbaar.
 • De opzegging of wijziging van de Opdracht gaat in nadat Dienstverlener bericht heeft ontvangen of zoveel later als aangegeven is. 

8. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.  
 4. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat Dienstverlener tijdig kan beginnen aan de Opdracht. 

9. Contractduur Opdracht 

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

10. Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Dienstverlener onafhankelijk omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worde mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.  
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden 
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.  

11. Verrekening 

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Dienstverlener te verrekenen met een vordering op Dienstverlener.  

12. Opschorting 

 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op de schorten.  

13. Overdracht van rechten 

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

14. Aansprakelijkheid schade  

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij Dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.   
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Dienstverlener bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software , gegevensbestanden, registers of andere zaken.  
 3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever of Gebruiker voortvloeiende uit onjuiste informatie op de website SoftwareWatcher.nl
 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten 

15. Aansprakelijkheid Opdrachtgever 

 1. Ingeval een Opdracht wordt versterkt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan Dienstverlener verschuldigd zijn.  
 2. Wordt een Opdracht middellijk of onmiddellijk versterkt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, ten name van rechtspersoon dan wel ten name van Opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beide is gesteld.  

16. Vrijwaring 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Dienstverlener geleverde diensten. 

17. Klachtplicht 

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Dienstverlener.  De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat Dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.  

18. Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht 

 1. Indien de overeengekomen prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Dienstverlener het recht van retentie. De dienst wordt dan niet geleverd totdat Opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 2. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

19. Intellectueel eigendom 

 1. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijk toestemming van Dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.  

20. Geheimhouding 

 1. Ieder der Partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.  
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 
  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontvang al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht; 
  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij; 
  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken 
  4. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.  
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan. 

21. Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

 1. Overtreedt Opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoedingen te vorderen.

22. Geschillenbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland.  
Website laten maken door Dotsimpel